خانه
   
  اینترنت پرسرعت زنجان
   
  پیش شماره های فعال در زنجان
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت زنجان
   
    


  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در زنجان به شرح زیر می باشد پیش شماره های قابل ارائه در زنجان

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۶


  امام

  زنجان

  زنجان

  هم اکنون
  ۵٢۴ ۵٢۵ ۵٢۶ ۷۲۴

  شهید مطهری
  هم اکنون
  ۳۲۶ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶

  قائم
  هم اکنون
  ۷۲۷ ۷۲۸  ملت